P_Takahiro Otsuji S_Takeshi Toyoshima HM_Naoyuki Ogiomoto